Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten

1.
Op alle door Mind Only Opleidingen verstrekte zaken, zoals boeken, (digitale) syllabi, software en ander studiemateriaal, rusten auteursrechten van Mind Only Opleidingen of van derden. Deze zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Student of Opdrachtgever voor de Opleiding. Zonder schriftelijke toestemming van Mind Only Opleidingen mogen deze zaken niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, dit zowel gedurende de looptijd van de Studieovereenkomst of Overeenkomst van opdracht als daarna. .

2.
Openbaarmaking van de door de Student of Opdrachtgever ontwikkelde leermiddelen vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de Student/Opdrachtgever. Deze leermiddelen mogen echter wel geanonimiseerd door Mind Only Opleidingen worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden.