Klachtenprocedure

Mind Only Opleidingen:

Mind Only V.O.F. is een vennootschap onder firma en is statutair gevestigd en houdt kantoor te 2807 LJ Gouda aan de Boschpolderstraat 10, en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72785667.

Mind Only Opleidingen doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen tot een oplossing te komen.

Mind Only Opleidingen neemt daarbij de volgende procedure in acht.

1. Termijn indienen klacht

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Mind Only Opleidingen.
Onder 'tijdig' wordt verstaan 'binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren'. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)student zijn of haar rechten ter zake verliest.

2. Kenbaarheid

Klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail aan Mind Only Opleidingen kenbaar gemaakt te worden via:

Mind Only Opleidingen T.a.v. Wijnand van Pelt Vredehofstraat 17, 3201 CV Spijkenisse, óf per e-mail naar info@MindOnly.nl door het onderstaande formulier in te vullen.

Mind Only Opleidingen neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Mind Only Opleidingen adviseert de student daarom om de klacht aangetekend te versturen danwel om een e-mail ontvangstbevestiging te vragen. De (aspirant-)student geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de (aspirant-)student de studie (variant), de locatie en de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.

Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Mind Only Opleidingen zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

3. Privacy

Een klacht zal door Mind Only Opleidingen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

4. Bevestiging klacht

Mind Only Opleidingen zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

5. Onderzoek klacht

Mind Only Opleidingen verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen.

6. Reactie op het onderzoek

Mind Only Opleidingen zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

Contact met Mind Only